Начало » МБАЛ » За пациента » Път на пациента

Път на пациента

За организиране на плановия прием в МБАЛ “ПОЛИМЕД” ООД се поддържа листа за планов прием във всяко отделение. В листата се включват всички подлежащи на хоспитализация лица с изключение на тези, които се нуждаят от незабавен прием в лечебното заведение. Включването на пациент в листата за планов прием се извършва при негово писмено съгласие за това, изразено, след като му бъде предоставена информация за възможните обичайни рискове от необходимите диагностични и лечебни дейности и алтернативи, за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, както и за възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение. При записване на пациента в листата за планов прием се определя и начина за контакт с него, което се удостоверява с подписа на пациента в журнала. Пациентът, включен в листата получава пореден номер и дата за хоспитализация.

При приемане на пациента за хоспитализация, сестрата в консултативния кабинет:
 1. Насочва изпратените за хоспитализация пациенти към диагностично-консултативния кабинет;
 2. Извършва информационно обслужване на пациентите относно правилата за хоспитализация;
 3. Регистрира срещу талон (направление) за хоспитализация изпратените болни за болнично лечение;
 4. Регистрира хоспитализираните болни в Журнал за приетите болни и поставя общоболничен номер в съпътстващата пациента документация – История на заболяването;

Приемът на пациентите се осъществява в диагностично-консултативните кабинети от лекар, който попълва “История на заболяването” като се извършват следните дейности:

 1. Запознаване с предварителната медицинска документация на пациента и регистрация в съответните журнали;
 2. Извършване на амбулаторни прегледи на болни, насочени за хоспитализация от специалистите на доболнична помощ;
 3. Взема се решение за извършване на необходими допълнителни изследвания и консултации;
 4. Взема решения за хоспитализация при спазване критериите за спешност;
 5. Всяко здравноосигурено лице се регистрира чрез уникалния си идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация;
 6. При хоспитализация на болния се попълва “История на заболяването”, извършва се регистрация в регистратурата и по подходящ начин, съобразно състоянието му се насочва към стационара на болницата;

Новоприетите от консултативния кабинет болни за стационарно лечение се записват в приемния журнал на съответното отделение от визитиращата сестра и се настаняват на легло от старшата медицинска сестра.
При постъпването болните носят тоалетни принадлежности, чехли, прибори за хранене и минимален багаж. При желание могат да ползват и собствено чисто бельо.
Всеки новопостъпил пациент се запознава от старшата медицинска сестра с „Правилник за вътрешния ред”.
В МБАЛ “ПОЛИМЕД” ООД се спазва следния лечебно-охранителен режим:
07.00 ч. – Събуждане от сън.
07.00 – 07.30 ч. – Сутрешен тоалет, термометриране.
07.30 – 08.00 ч. – Закуска.
08.00 – 09.00 ч. – Визитация.
09.00 – 12.00 ч. – Лечебно-диагностични манипулации.
12.00 – 13.00 ч. – Обяд.
13.00 – 14.00 ч. – Свиждане.
14.00 – 16.00 ч. – Следобедна почивка.
16.00 – 17.00 ч. – Измерване на пулс, кръвно налягане и температура.
17.00 – 18.00 ч. – Следобедна визитация.
18.00 – 19.00 ч. – Вечеря.
19.00 – 21.30 ч. – Свободен режим и посещение на близки.
21.30 – 22.00 ч. – Вечерен тоалет и подготовка за сън.

Режимът на всяко отделение се съобразява и адаптира към конкретните условия и специфичните изисквания на приложимия медицински стандарт.
Дневната медицинска сестра подготвя пациентите за оперативната интервенция по правила, утвърдени от болницата /подготовка на оперативното поле, клизма или очистително и др./
Редът за изписването на пациентите от структурите на МБАЛ “ПОЛИМЕД” ООД се определя в техните устройствени правилници при спазване на следните принципи:

 1. пациентите се изписват по определените критерии в съответните клинични пътеки по които е протекъл диагностично – лечебния процес;
 2. оформя се съпътстващата пациента документация – лист История на заболяване, лист за хоспитализация, епикриза, болничен лист, рецепта и др.;
 3. уведомяват се близките на пациенти за датата на изписване;
 4. оригиналните резултати от изследванията и консултациите се дават на пациента срещу подпис само ако това е необходимо, като това се описва в епикризата и се оставят копия от същите;

В деня на изписването на пациент от МБАЛ “ПОЛИМЕД” ООД, се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. В случай, че в деня на изписването все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента.
При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, същият се предава на близките му. При липса на близки, при невъзможност да се осъществи контакт с тях или при изразено от тях несъгласие да приемат изписваното лице, лекуващия лекар, чрез управителя на МБАЛ “ПОЛИМЕД” ООД, информира съответната дирекция „Социално подпомагане” за необходимостта от осигуряване на пациента на подходяща социална услуга по реда на Закона за социалното подпомагане. В тези случаи пациентът се предава на служител от съответната дирекция ”Социално подпомагане” или на служител на съответната социална услуга, като за същото се изготвя протокол.

назад

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
 • Декември 18, 2017

  Имах късмета да попадна за ревизия на колянна става (повторна смяна) на невероятния и много чаровен професионалист д-р Димов. След 10 години страдания и невъзможност да си свивам коляното повече от 50 градуса, както и да го изправям напълно, д-р Димов ми демонстрира още след операцията подвижността на ставата. Сега коляното ми се свива почти колкото и здравото.

  Първата операция направих в много реномирана частна клиника в чужбина, а в последствие от д-р Димов разбрах, че прехваленият ми предишен лекар там е поставил двете кости на крака в погрешен ъгъл една спрямо друга, откъдето явно са идвали всички болки и неудобства.

  Д-р Димов ми доказа високото професионално ниво на българската медицина, по-високо от много други държави в света.

  Сърдечно Ви благодаря, дълбоко уважаеми д-р Димов, както на Вас, така и на целия ви екип. Желая ви само щастие, здраве и още много усмихнати пациенти.

  Пенка Николова,
  оперирана на 25.05.2017 г.

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics